Home > 학과소개 > 교수진소개
임 창 건
세부전공 : 19세기 미국소설
전화 : 051-890-1229
E-mail : cgim@deu.ac.kr
오 인 용
세부전공 : 19세기 영국시
전화 : 051-890-1228
E-mail : iyoh@deu.ac.kr
송 경 숙
세부전공 : 화용론·사회응용언어학
전화 : 051-890-1231
E-mail : ksong@deu.ac.kr
Homepage : http://hyomin.dongeui.ac.kr/~ksong
유 지 헌
세부전공 : 포스트모던문학,
영미문화연구
전화 : 051-890-1227
E-mail : jihunyoo@deu.ac.kr
이송은
세부전공 : Second language writing(2언어/영어 쓰기)
전화 : 051-890-1230
E-mail : selee@deu.ac.kr
콘스탄틴 킨드리히
세부전공 : 영어회화 및 작문
전화 :
E-mail : 14955@deu.ac.kr